top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(วพบ.นครพนม) PDF Print E-mail
Written by ชุติกาญจน์ กลุ่มงานพัฒน์ฯ   
Wednesday, 15 September 2010 10:16

วพบ.นครพนม  ร่วมกับสมาคมพยาบาล ม.นครพนม  จะดำเนินการเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา  2553  ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 กันยายน  2553  รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย  www.amno.moph.go.th/amno_new/files/edu_03(1).pdf

Last Updated on Thursday, 16 September 2010 10:31
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249