top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เวทีแลกเปลี่ยนฯการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ '๕๓ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 05 October 2010 10:44

 

                       เมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ     โดยมี ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี  และ เปิดโรงเรียนนวัตกรรมการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ จังหวัดอำนาจเจริญ   ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การประกวดการนำเสนอผลงานการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ของกองทุนสุขภาพตำบล
ต้นแบบ
      สำหรับ รางวัลการนำเสนอผลงานการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ดีเด่น ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ ได้แก่
                ชนะเลิศ                กองทุนสุขภาพตำบลโนนโพธิ์   อำเภอเมือง 
                รองชนะเลิศ อันดับ 1 กองทุนสุขภาพตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
                รองชนะเลิศ อันดับ 2 กองทุนสุขภาพตำบลจานลาน อำเภอพนา
                รางวัลนิทรรศการยอดนิยม   กองทุนสุขภาพตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม

                โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นพ.ชัยพร ทองประเสริฐ มอบรางวัลการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ดีเด่น ทุกรางวัล และ เป็นประธานปิดเวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้ฯ

alt

 

ถ่ายภาพ :นายธีระพงษ์ หลักทอง
ข่าว/ภาพประกอบ : นายศักดา บุญเฉลียว ศูนย์  ICT
Last Updated on Wednesday, 06 October 2010 09:57
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249