top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


การสรุปโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 05 October 2010 12:52

                        วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน  ณ ห้องประชุมคณาพันธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอ และ บุคลากรสาธารณสุขเจ้าร่วมประชุม   ในการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน   ซึ่งสรุปประเด็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ได้แก่

- การออกหน่วยสุขภาพเชิงรุกในชุมชน คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป
·   การบริหารจัดการ (คน/วัสดุ/งบประมาณ/ต้นทุนต่อหน่วย)
·   รูปแบบคาราวานสุขภาพตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
·   ผลงาน
- การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการตรวจสุขภาพ ตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยฯ
- กิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รณรงค์ ๓ อ.+ ๒ ส.
- การพัฒนาคลินิกไร้พุง (DPAC)
- พัฒนาชุมชนต้นแบบในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

alt

ถ่ายภาพ :  กลุ่มงานพั?ฃฒนายุทธศาสตร์ ฯ

ข่าว/ภาพประกอบ : นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249