top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การสรุปโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 05 October 2010 12:52

                        วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน  ณ ห้องประชุมคณาพันธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ   โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอ และ บุคลากรสาธารณสุขเจ้าร่วมประชุม   ในการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน   ซึ่งสรุปประเด็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ได้แก่

- การออกหน่วยสุขภาพเชิงรุกในชุมชน คัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป
·   การบริหารจัดการ (คน/วัสดุ/งบประมาณ/ต้นทุนต่อหน่วย)
·   รูปแบบคาราวานสุขภาพตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
·   ผลงาน
- การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการตรวจสุขภาพ ตามโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยฯ
- กิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รณรงค์ ๓ อ.+ ๒ ส.
- การพัฒนาคลินิกไร้พุง (DPAC)
- พัฒนาชุมชนต้นแบบในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

alt

ถ่ายภาพ :  กลุ่มงานพั?ฃฒนายุทธศาสตร์ ฯ

ข่าว/ภาพประกอบ : นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249