top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


พัฒนาสมวัย สุขอนามัยสมบูรณ์ ประเทศชาติเข้มแข็ง PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 12 October 2010 16:28

           เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุม โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย ในศูนย์เด็กน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๔ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมี นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐๗ คน ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาสาสมัครสาธารณสุข จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖๙ แห่ง วิทยากรในการประชุม ได้รับเกียรติจากศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี งบประมาณจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

             อนึ่งในการนี้ นายแพทย์นริศ เพชรบ่อใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม   ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ด้วย

alt

ภาพ / ข่าว  : นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249