top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


พัฒนาสมวัย สุขอนามัยสมบูรณ์ ประเทศชาติเข้มแข็ง PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Tuesday, 12 October 2010 16:28

           เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุม โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย ในศูนย์เด็กน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๔ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมี นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐๗ คน ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาสาสมัครสาธารณสุข จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖๙ แห่ง วิทยากรในการประชุม ได้รับเกียรติจากศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี งบประมาณจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

             อนึ่งในการนี้ นายแพทย์นริศ เพชรบ่อใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม   ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ด้วย

alt

ภาพ / ข่าว  : นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249