top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE AMNAT 2010 PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 13 October 2010 15:26

 

 
                    วันนี้(๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓)เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ   นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน   TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  AMNATCHAROEN  CHAMPIONSHIP เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๑๒ ทีม ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ 
                      ชนะเลิศรุ่น Junire โรงเรียนโนนเมือง 
                     ชนะเลิศรุ่น Pee Teenage โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง          
                      ชนะเลิศรุ่น  Teenage โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์  อำเภอเมือง
                       อนึ่งในการนี้ ซึ่งทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันในครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
alt
 
ภาพ/ข่าว   นายศักดา บุญเฉลียว ศูนย์   ICT

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249