top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สสจ.อำนาจเจริญ รับรางวัลผลงานการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิ ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 20 October 2010 12:17

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553  นายแพทย์ไพศาล  วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบเกียรติบัตรผลงานความครอบคลุมการลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในเดือนกรกฎาคม  กันยายน 2553  และเกียรติบัตรผลงานดีเด่นสนับสนุนการบริหารหลักประกันสุขภาพ เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพ ระดับจังหวัด จากนายแพทย์ธีรพล  เจนวิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี  ในเวทีการประชุมชี้แจงระดับเขต

เรื่องการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554  แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ผู้บริหารหน่วยบริการประจำ(CUP) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผู้บริหารระดับอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  หัวหน้าฝ่ายประกันสุขภาพของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี 

 

alt

 

Last Updated on Tuesday, 02 November 2010 09:26
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249