top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 22 October 2010 11:52

               เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าฯ)

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ ขึ้น โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ณ วัดบ้านเป้า ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยมี ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
                อนึ่ง ในการออกปฏิบัติงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
                ๑.ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๖๘ ราย ส่งรักษาต่อ จำนวน ๒ ราย
                ๒.บริการทันตกรรม โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน ๓๘  
                ๓.นิคมอำนาจเจริญ บริการตรวจโรคผิวหนังและตรวจพยาธิ จำนวน ๑๙ ราย
                ๔.บริการอื่นๆ จากหน่วยงานราชการ เช่น
                - เหล่ากาชาดอำนาจเจริญ มอบผ้าห่ม ๕๑ ผืน
                - องค์การบริการส่วนจังหวัดฯ จัดป้ายนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และ
                   บริการตัดผมฟรี จากร้านเสริมสวยสุพรรณี
  - ชมรมพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ นำอาหารให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน
  - ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอำนาจเจริญ นำขนมปังให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน
นอกจากนี้ มีหน่วยราชการอื่นๆจำนวนมาก ที่ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย
alt
ภาพ / ข่าว :  นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249