top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 22 October 2010 11:52

               เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าฯ)

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ ขึ้น โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ณ วัดบ้านเป้า ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยมี ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
                อนึ่ง ในการออกปฏิบัติงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
                ๑.ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๖๘ ราย ส่งรักษาต่อ จำนวน ๒ ราย
                ๒.บริการทันตกรรม โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน ๓๘  
                ๓.นิคมอำนาจเจริญ บริการตรวจโรคผิวหนังและตรวจพยาธิ จำนวน ๑๙ ราย
                ๔.บริการอื่นๆ จากหน่วยงานราชการ เช่น
                - เหล่ากาชาดอำนาจเจริญ มอบผ้าห่ม ๕๑ ผืน
                - องค์การบริการส่วนจังหวัดฯ จัดป้ายนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และ
                   บริการตัดผมฟรี จากร้านเสริมสวยสุพรรณี
  - ชมรมพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ นำอาหารให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน
  - ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอำนาจเจริญ นำขนมปังให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน
นอกจากนี้ มีหน่วยราชการอื่นๆจำนวนมาก ที่ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย
alt
ภาพ / ข่าว :  นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249