top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ขอเชิญประชุมวิชาการ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” PDF Print E-mail
Written by พยนต์ ยืนยง (ICT)   
Thursday, 28 October 2010 12:00

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญ ท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการ “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ณ ห้องประชุมคณาพันธ์   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสาร 1


Last Updated on Friday, 29 October 2010 09:52
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249