top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ' ๕๓ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 03 November 2010 13:43

           ในระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ อำนาจเจริญ รณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา” โดยทางสถาบันวิจัย และประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ถ่ายภาพจอประสาทตา และช่างเทคนิค จำนวน ๓ ทีม ประจำที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำนวน ๑ ทีม และ ออกตรวจในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ จำนวน ๒ ทีม โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในผู้ป่วยเบาหวานทุกรายในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๑๑,๖๔๙ ราย

 

alt

 

ภาพ / ข่าว  : นายศักดา  บุญเฉลียว ศูนย์ ICT

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249