top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


อำนาจเจริญ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนสนองพระราชดำริฯ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 26 November 2010 15:26

                  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนเพื่อสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯขึ้น ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานพิธีเปิด และ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ กล่าวรายงาน

ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานดูแลสุขภาพนักเรียนและการแสดงผลงานการดูแลสุขภาพนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ มีโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐ โรงเรียน ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประกอบด้วยผู้บริหารหรือครูอนามัย และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน
                    อนึ่ง สำหรับผลการประกวดสุดยอดนิทรรศการสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๕๓ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนเพื่อสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ            ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนหนองมะแซว อำเภอเมือง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านตำแย อำเภอพนา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนมิ่งมงคล   อำเภอเมือง
alt
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249