top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


อำนาจเจริญ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการดูแลสุขภาพนักเรียนสนองพระราชดำริฯ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Friday, 26 November 2010 15:26

                  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนเพื่อสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯขึ้น ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานพิธีเปิด และ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ กล่าวรายงาน

ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานดูแลสุขภาพนักเรียนและการแสดงผลงานการดูแลสุขภาพนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ มีโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐ โรงเรียน ผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประกอบด้วยผู้บริหารหรือครูอนามัย และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน
                    อนึ่ง สำหรับผลการประกวดสุดยอดนิทรรศการสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๕๓ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนเพื่อสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ            ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนหนองมะแซว อำเภอเมือง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านตำแย อำเภอพนา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนมิ่งมงคล   อำเภอเมือง
alt
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249