top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประชุมทบทวนและจัดทำไทยเข้มแข็ง ปี53-55 29 ตค 52 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 October 2009 10:29

        ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนและจัดทำแผนงบลงทุน ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา ดังนี้

        1.สาธารณสุขอำเภอ/หัวหน้าสถานีอนามัย ทุกแห่งในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 09.30-12.00 น.
        2.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนภาคประชาชน,หัวหน้างานประกันสุขภาพและหัวหน้างานทันตสาธารณสุข  เวลา 09.30 – 16.30 น.
        3.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และผู้รับผิดชอบงาน เวลา 13.00 – 16.30 น.
 ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งสามารถดาว์นโหลดเอกสารเพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินการ ได้ที่ WWW.AMNO.MOPH.GO.TH
 

http://www.amno.moph.go.th/file/sp2_new.pdf

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249