top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาศักยภาพ อสม.TO BE NUMBER 1 PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 30 December 2010 16:18

                     เมื่อวันที่  ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ นายนพวัชร สิงห์ศักดา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER 1) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔” ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมว่า เพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ขยายบริการและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ในระดับครอบครัว ชุมชน จำนวน ๖๓๗ หมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อพัฒนาชมรม TO BE NUMBER 1 ในหมู่บ้าน จำนวน ๖๓๗ หมู่บ้านชุมชน โดยพัฒนา อสม.ให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง ป้องกันยาเสพติด อนึ่งในการอบรมครั้งนี้ มี อสม.เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๕๐ คน อสม.พี่เลี้ยง จำนวน ๕๐ คน    

 

alt 

ภาพ / ข่าว : นายศักดา บุญเฉลียว
                        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.อำนาจเจริญ

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249