top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์


 


อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Wednesday, 05 January 2011 10:15

             เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ ๒ มกราคม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีจุดเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ และ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยมี นายทวีศิลป์ อังคุระษี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.   ซึ่งในการออกให้บริการในครั้งนี้ มีการตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองแก่ผู้มารับบริการ และกิจกรรมอื่นๆ จากหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ สำนักงานแรงงานจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

 

alt

ภาพ / ข่าว : นายศักดา บุญเฉลียว
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.อำนาจเจริญ
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249