top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดต้นแบบฟันเทียมพระราชทาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 07 July 2007 16:54

 

                   เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๓  สำนักงานสาธารณสุขจังหงัดอำนาจเจริญ  โดย ดร.นพ.ไพศาล  วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

                  จากผลการดำเนินงาน บริการใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการฟันเทียมพระราชทาน บรรลุเป้าหมาย ๑๑๒ % กิจกรรมส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ มีผลงาน ๑๐๐ % และ กิจกรรมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก มีผลงานบรรลุเป้าหมาย ๑ อำเภอ ๑ ชมรม

alt

 

Last Updated on Thursday, 13 May 2010 22:53
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249