top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ



นายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563












Main Menu

แบนเนอร์



















 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2564 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 36
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ผอ รพ สต สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 133
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 260
4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ Covid-19 ระยะที่ 2 และ 3 (เพิ่มเติม) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 298
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 180
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ Covid-19 (เพิ่มเติม) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 170
7 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 85
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 116
9 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของ รพ เสนางคนิคม สสจ อจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 199
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพช.เชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 167
11 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 277
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 369
13 แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 100
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 186
15 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ วันที่ 1 ต.ค. 63 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 265
16 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการกรณีพิเศษ Covid-19 ระยะที่ 3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 358
17 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน(เชี่ยวชาญ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 185
18 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10 , ICD-10-TM ประจำปี 2020 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 77
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 426
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 130
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 107

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249