top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 139
2 ประกาศผลการคัดเลือก ฯ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ อจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 115
3 ขอเชิญส่งผลงาน Best Practice ในการประชุมวิชาการ r2r 23
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 221
5 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 182
6 การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ r2r 105
7 ประกาศผลการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 161
8 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย r2r 24
9 โครงการ August Series 2020 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 50
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 r2r 45
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 201
12 การอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง eGoverment Forum 2020 และ Big Data & Cloud Computing 2020 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 46
13 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 494
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 457
15 รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 222
16 การอบรมพัฒนาทักษะการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการ ปี ๒๕๖๓ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 33
17 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 390
18 ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2563 งานวิจัยและพัฒนา 68
19 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พ.บริการ ที่ผ่านการประเมิน เข้าสู่ตำแหน่ง พ.ขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 172
20 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 158
21 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต (จพ สาธารณสุข) ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 386
22 ประกาศรับสมัคร พกส ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการในการประเมินเพือคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 155
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 188
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต จพ สาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 292
25 ประกาศเรียกบัญชีรายชื่อบุคคลเข้ารับการสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 257
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 86
27 แผ่นพับเพื่อสรา้งการรับรู้ฯ และขั้นตอนการขอรับทุน สนง.คณะกรรมการดิจิทัลฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 58
28 ประกาศการขึ้นผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 145
29 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต (จพ สาธารณสุข) ระดับ ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 254
30 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 391

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249