top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 52
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 39
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2(สัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2(สัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ 88
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 185
5 งบการเงิน กย62 รายละเอียดบัญชีสำคัญ การเงิน 88
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 226
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 238
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 63
9 ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๒ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 19
10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลการให้บริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 31
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 97
12 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 187
13 ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานธุรการ ส2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 215
14 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 211
15 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.อจ. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 232
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 579
17 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 139
18 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 198
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 177
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 232
21 ประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ รพ.ปทุมราชวงศา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 84
22 ขยายเวลารับสมัครรับย้าย ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.ชานุมาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 64
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 181
24 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 2 ตำแหน่ง นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 207
25 รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพ.ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 473
26 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 245
27 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 203
28 ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 242
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื่อกเพื่อรับย้าย ตำแหน่งผอ.รพ.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 284
30 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 302

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249