top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2020 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 19
2 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 35
3 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 23
4 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 287
5 ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นภาครัฐบาลดิจิทัล "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 26
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต สสจ อำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 220
7 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย r2r 69
8 ขอเชิญสัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2563 r2r 39
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 280
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 10
11 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 271
12 เปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการเข้ารับการคัดเลือก ฯ เพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต ของ สสจ อจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 201
13 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกฯ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 401
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ฯ เพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ รพ สต ของ สสจ อจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 295
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 325
16 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ Covid-19 ระยะที่ 2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 466
17 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนเเปลงยุค New Normal r2r 85
18 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 220
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษฯ Covid-19 ระยะที่ 2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 334
20 ประกาศผลการคัดเลือก ฯ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ อจ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 232
21 ขอเชิญส่งผลงาน Best Practice ในการประชุมวิชาการ r2r 44
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 271
23 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 232
24 การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ r2r 140
25 ประกาศผลการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 215
26 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย r2r 44
27 โครงการ August Series 2020 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 68
28 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 r2r 66
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 224
30 การอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง eGoverment Forum 2020 และ Big Data & Cloud Computing 2020 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 56

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249