top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 ขอให้พื้นที่นำร่องตำบลต้นแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมส่งเอกสารผลงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 205
182 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้อบรม พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 209
183 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร"แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560" พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 242
184 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 112
185 การประกวดองค์กรชุมชนสร้างสุขภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีเด่น ปี2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 110
186 เอกสารประกอบการอบรมตามโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มงานนิติการ 93
187 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 112
188 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 52
189 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560" พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 82
190 แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 68
191 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานรับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 77
192 ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปีจำปีงบประมาณ 2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 82
193 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 (นักจิตวิทยา) งานการเจ้าหน้าที่ 226
194 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 213
195 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 144
196 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 198
197 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ''การติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 147
198 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 235
199 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนุบสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 220
200 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการประชุมและสอบสัมภาษณ์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 257
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 100

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249