top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 แจ้งโควตาแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 65
182 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานรับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นฯ พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 72
183 ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปีจำปีงบประมาณ 2560 พัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 76
184 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 (นักจิตวิทยา) งานการเจ้าหน้าที่ 220
185 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) งานการเจ้าหน้าที่ 205
186 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 141
187 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 195
188 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ''การติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 142
189 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 226
190 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนุบสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 211
191 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการประชุมและสอบสัมภาษณ์ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 244
192 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 13 เรื่องNursing 2017 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 170
193 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๕ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 168
194 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 212
195 ขอความอนุเคาระห์ประชานสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 96
196 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 142
197 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงาน (รายนายเอกชัย อินหงษา) งานการเจ้าหน้าที่ 101
198 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประชาพิจารณ์ร่าง eHealth Strategy กระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 129
199 เชื่อมประสานองศ์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 117
200 ประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 128
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 99

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249