top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 261
82 ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 270
83 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื่อกเพื่อรับย้าย ตำแหน่งผอ.รพ.ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 349
84 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 340
85 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 517
86 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ของ สจจ.อจ. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 456
87 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. บ้านโนนกุง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 347
88 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. บ้านห้วยทม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 214
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 388
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) อาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 342
91 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 305
92 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 280
93 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงฯ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 589
94 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 451
95 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 254
96 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 401
97 ่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (Work flow) นายอธิณัฐ เค้ากล้า 125
98 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 290
99 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 275
100 โครงการพัฒนาทักษะผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จ.อำนาจเจริญ งานคบส 152
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 104

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249