top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว 2557 งานประกันสุขภาพ 866
122 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1070
123 แจ้งผลการพิจารณาทุนในการศึกษาวิจัย ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 762
124 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1-2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 897
125 เอกสารประชุม PMQA 13 - 14 มีนาคม 2557 (อ.ธนพรรณ ) Administrator 789
126 หนังสืองบค่าเสื่อม ร้อยละ 80 ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 991
127 สรุปผลข้อเสนอแนะตรวจราชการฯ รอบที่ 1-57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 773
128 สรุปนำเสนอตรวจราชการ1-57(เขต10) Administrator 581
129 แบบบันทึกข้อมูล Cup Profile งานประกันสุขภาพ 1551
130 KPI Template ตรวจราชการฯ+บูรณาการ ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1101
131 คู่มือ PMQA กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 732
132 การมอบหมายผู้เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2557 Administrator 820
133 คู่มือการขึ้นทะเบียนบัตรแม่ต่างด้าวและเด็กและคนต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 492
134 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์+ตัวชี้วัด 22 ตัว(สปสช.) เขต 10 ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 824
135 จัดนิทรรศการงานกาชาด 1-10 ธค 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1020
136 ส่งสรุปผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานประกันสุขภาพ 766
137 ผัง+เกณฑ์คะแนนนำเสนอสรุปผลการพัฒนางานสา'สุข ปี 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 929
138 กรอบแนวทางการจัดทำแผน ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 636
139 กรอบแนวทางการจัดทำแผนประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 405
140 การให้บริการสาธารณสุขสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น งานประกันสุขภาพ 1209
141 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 และ แผนยุทธศาสตร์อำนาจเจริญ2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1658
142 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสาธารณสุข ปี 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 939
143 [E-Book] คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 งานประกันสุขภาพ 2508
144 แจ้งผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 975
145 ผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอประชุมวิชาการจังหวัด ปี 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1227
146 ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบค่าเสื่อม ปีงบ 55-56 งานประกันสุขภาพ 867
147 ด่วนที่สุด ! สธ.กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว เริ่ม 12 ส.ค. 2556 งานประกันสุขภาพ 1157
148 แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1033
149 ไฟล์เอกสารประชุมเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2557 งานประกันสุขภาพ 1013
150 เกณฑ์การนิเทศควบคุมภายใน ปี 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1263
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249