top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว 2557 งานประกันสุขภาพ 837
122 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1047
123 แจ้งผลการพิจารณาทุนในการศึกษาวิจัย ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 743
124 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1-2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 876
125 เอกสารประชุม PMQA 13 - 14 มีนาคม 2557 (อ.ธนพรรณ ) Administrator 766
126 หนังสืองบค่าเสื่อม ร้อยละ 80 ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 967
127 สรุปผลข้อเสนอแนะตรวจราชการฯ รอบที่ 1-57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 746
128 สรุปนำเสนอตรวจราชการ1-57(เขต10) Administrator 561
129 แบบบันทึกข้อมูล Cup Profile งานประกันสุขภาพ 1509
130 KPI Template ตรวจราชการฯ+บูรณาการ ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1075
131 คู่มือ PMQA กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 710
132 การมอบหมายผู้เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2557 Administrator 795
133 คู่มือการขึ้นทะเบียนบัตรแม่ต่างด้าวและเด็กและคนต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 474
134 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์+ตัวชี้วัด 22 ตัว(สปสช.) เขต 10 ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 802
135 จัดนิทรรศการงานกาชาด 1-10 ธค 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 997
136 ส่งสรุปผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานประกันสุขภาพ 745
137 ผัง+เกณฑ์คะแนนนำเสนอสรุปผลการพัฒนางานสา'สุข ปี 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 908
138 กรอบแนวทางการจัดทำแผน ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 616
139 กรอบแนวทางการจัดทำแผนประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 386
140 การให้บริการสาธารณสุขสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น งานประกันสุขภาพ 1189
141 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 และ แผนยุทธศาสตร์อำนาจเจริญ2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1631
142 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสาธารณสุข ปี 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 915
143 [E-Book] คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 งานประกันสุขภาพ 2483
144 แจ้งผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 952
145 ผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอประชุมวิชาการจังหวัด ปี 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1203
146 ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบค่าเสื่อม ปีงบ 55-56 งานประกันสุขภาพ 840
147 ด่วนที่สุด ! สธ.กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว เริ่ม 12 ส.ค. 2556 งานประกันสุขภาพ 1128
148 แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1007
149 ไฟล์เอกสารประชุมเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2557 งานประกันสุขภาพ 993
150 เกณฑ์การนิเทศควบคุมภายใน ปี 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1239
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249