top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 ตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1418
182 ขอความร่วมมือให้รายงานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพ งานประกันสุขภาพ 718
183 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 753
184 แบบฟอร์ม จัดทำแผน P&P ปี 2556 ปรับปรุงใหม่ งานประกันสุขภาพ 948
185 ขอให้ส่งแผนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบ 56 งานประกันสุขภาพ 922
186 ขอให้ส่งแผนงบค่าเสื่อม(แผนงบลงทุน)ปีงบ 56 ระดับหน่วยบริการ(50%) งานประกันสุขภาพ 1165
187 ขอความร่วมมือให้รายงานข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาลของราษฎร สปป.ลาว งานประกันสุขภาพ 891
188 แบบฟอร์ม จัดทำแผน P&P Area-base ปี 2556 งานประกันสุขภาพ 966
189 แจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 งานประกันสุขภาพ 1189
190 การจัดทำแผนงาน P&P Area based ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 887
191 โอนงบจ่ายเพิ่มเติมตามคุณภาพบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งานประกันสุขภาพ 1346
192 การจัดทำข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพพื้นฐานระดับจังหวัด (MDS) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1171
193 ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 งานประกันสุขภาพ 2471
194 แบบนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1221
195 การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1319
196 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1281
197 ติดตามและรวบรวมการส่งข้อมูลและส่งเงินสมทบแรงงานต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 1501
198 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ งานพัสดุ 3711
199 ขอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ปีงบ 54 - 55 งานประกันสุขภาพ 997
200 ขอเชิญประชุม กก.ตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCA) จังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๕๕ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1243
201 แผนประเมินการจัดระบบควบคุมภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1081
202 รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 9 ต.ค. 2555 งานประกันสุขภาพ 826
203 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1068
204 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท งานประกันสุขภาพ 1733
205 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง ปี 2555 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 884
206 แบบฟอร์ม ตัดยอดงบ UC ปี 2556 งานประกันสุขภาพ 1397
207 แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบ 55 งานประกันสุขภาพ 1281
208 แจ้งผลการจัดสรรงบจ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุณภาพผลงานระดับผลลัพธ์หน่วยบริการหน่วยรับส่งต่อ ปี 2555 งานประกันสุขภาพ 1103
209 ขอเชิญประชุมแลกเปลีี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 845
210 แนวทางการดำเนินงานนโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1017
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249