top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 ตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1393
182 ขอความร่วมมือให้รายงานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพ งานประกันสุขภาพ 699
183 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 731
184 แบบฟอร์ม จัดทำแผน P&P ปี 2556 ปรับปรุงใหม่ งานประกันสุขภาพ 922
185 ขอให้ส่งแผนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบ 56 งานประกันสุขภาพ 898
186 ขอให้ส่งแผนงบค่าเสื่อม(แผนงบลงทุน)ปีงบ 56 ระดับหน่วยบริการ(50%) งานประกันสุขภาพ 1142
187 ขอความร่วมมือให้รายงานข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาลของราษฎร สปป.ลาว งานประกันสุขภาพ 865
188 แบบฟอร์ม จัดทำแผน P&P Area-base ปี 2556 งานประกันสุขภาพ 947
189 แจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 งานประกันสุขภาพ 1163
190 การจัดทำแผนงาน P&P Area based ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 858
191 โอนงบจ่ายเพิ่มเติมตามคุณภาพบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งานประกันสุขภาพ 1321
192 การจัดทำข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพพื้นฐานระดับจังหวัด (MDS) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1141
193 ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 งานประกันสุขภาพ 2445
194 แบบนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1197
195 การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1299
196 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1259
197 ติดตามและรวบรวมการส่งข้อมูลและส่งเงินสมทบแรงงานต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 1478
198 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ งานพัสดุ 3562
199 ขอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ปีงบ 54 - 55 งานประกันสุขภาพ 973
200 ขอเชิญประชุม กก.ตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCA) จังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๕๕ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1217
201 แผนประเมินการจัดระบบควบคุมภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1061
202 รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 9 ต.ค. 2555 งานประกันสุขภาพ 812
203 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1043
204 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท งานประกันสุขภาพ 1711
205 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง ปี 2555 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 866
206 แบบฟอร์ม ตัดยอดงบ UC ปี 2556 งานประกันสุขภาพ 1374
207 แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบ 55 งานประกันสุขภาพ 1259
208 แจ้งผลการจัดสรรงบจ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุณภาพผลงานระดับผลลัพธ์หน่วยบริการหน่วยรับส่งต่อ ปี 2555 งานประกันสุขภาพ 1078
209 ขอเชิญประชุมแลกเปลีี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 821
210 แนวทางการดำเนินงานนโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 993
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249