top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 ตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1507
182 ขอความร่วมมือให้รายงานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพ งานประกันสุขภาพ 796
183 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 824
184 แบบฟอร์ม จัดทำแผน P&P ปี 2556 ปรับปรุงใหม่ งานประกันสุขภาพ 1054
185 ขอให้ส่งแผนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบ 56 งานประกันสุขภาพ 1053
186 ขอให้ส่งแผนงบค่าเสื่อม(แผนงบลงทุน)ปีงบ 56 ระดับหน่วยบริการ(50%) งานประกันสุขภาพ 1238
187 ขอความร่วมมือให้รายงานข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาลของราษฎร สปป.ลาว งานประกันสุขภาพ 1003
188 แบบฟอร์ม จัดทำแผน P&P Area-base ปี 2556 งานประกันสุขภาพ 1085
189 แจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 งานประกันสุขภาพ 1296
190 การจัดทำแผนงาน P&P Area based ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 966
191 โอนงบจ่ายเพิ่มเติมตามคุณภาพบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งานประกันสุขภาพ 1451
192 การจัดทำข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพพื้นฐานระดับจังหวัด (MDS) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1483
193 ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 งานประกันสุขภาพ 2577
194 แบบนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1316
195 การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1421
196 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1363
197 ติดตามและรวบรวมการส่งข้อมูลและส่งเงินสมทบแรงงานต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 1595
198 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ งานพัสดุ 4036
199 ขอข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ปีงบ 54 - 55 งานประกันสุขภาพ 1094
200 ขอเชิญประชุม กก.ตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCA) จังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๕๕ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1393
201 แผนประเมินการจัดระบบควบคุมภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1146
202 รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 9 ต.ค. 2555 งานประกันสุขภาพ 930
203 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1149
204 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท งานประกันสุขภาพ 1822
205 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง ปี 2555 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 967
206 แบบฟอร์ม ตัดยอดงบ UC ปี 2556 งานประกันสุขภาพ 1487
207 แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบ 55 งานประกันสุขภาพ 1377
208 แจ้งผลการจัดสรรงบจ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุณภาพผลงานระดับผลลัพธ์หน่วยบริการหน่วยรับส่งต่อ ปี 2555 งานประกันสุขภาพ 1189
209 ขอเชิญประชุมแลกเปลีี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 934
210 แนวทางการดำเนินงานนโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1118
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249