top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
211 ขอเชิญส่งบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อมูลโรคเรื้อรัง คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1011
212 รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 10 ก.ย. 2555 งานประกันสุขภาพ 879
213 ขอให้ส่งสำเนาแบบสัมภาษณ์สาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 874
214 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งแผนเงินบำรุงและแผนปฏิบัติงานทางการเงินเชิงธุรกิจ ปี 56 งานประกันสุขภาพ 1738
215 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงควบคุมภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 619
216 หนังสือข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1037
217 แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดการร่วมจ่าย ๓๐ บาท (แก้ไขแล้ว) งานประกันสุขภาพ 1643
218 แนวทางการให้บุคคลที่เข้ารับบริการสาธารณสุขร่วมจ่ายและไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ งานประกันสุขภาพ 652
219 ข้อบังคับ ประกาศ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ งานประกันสุขภาพ 1048
220 ขอให้ รพท./รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งานประกันสุขภาพ 980
221 รายงานผลงานตามเกณฑ์การจัดสรรงบจ่ายเพิ่มเติมคุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2555 งานประกันสุขภาพ 1169
222 ประกาศร่วมจ่าย 30 บาท และบุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ...(แก้ไขเรียบร้อยแล้ว) งานประกันสุขภาพ 1054
223 รายงาน Coverage55 และ Ranking รายหน่วยบริการ ณ สิ้น ก.ค. 55 งานประกันสุขภาพ 684
224 ผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเขต13 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 869
225 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2-55 (25-27 กค.2555) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 877
226 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 7 ข้อ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 980
227 อบรมการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานนิติการ 897
228 แจ้งการจัดสรรงบ Ontop Payment อำนาจเจริญ ปี 2555 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 1400
229 แบบฟอร์มรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPE specific) มนูญธรรม พิลาทอง 1924
230 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1860
231 ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 553
232 สรุปผลการนิเทศงานผสมผสาน ระดับจังหวัด ปี 2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1058
233 ขอความร่วมมือตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการตายจากหนังสือรับรองการตาย (ทร.๔/๑) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1161
234 แจ้งการจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2555 การจัดสรร 20% และ 30% งานพัสดุ 1008
235 แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพ งานพัสดุ 2333
236 ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามข้อตกลงกับประเทศคู่ภาคี(MOU) งานประกันสุขภาพ 2111
237 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 961
238 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสิทธิย่อยอัตโนมัติ งานประกันสุขภาพ 859
239 การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติ ครม. งานประกันสุขภาพ 1784
240 การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งานประกันสุขภาพ 1523
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249