top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
211 ขอเชิญส่งบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อมูลโรคเรื้อรัง คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1034
212 รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 10 ก.ย. 2555 งานประกันสุขภาพ 906
213 ขอให้ส่งสำเนาแบบสัมภาษณ์สาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 896
214 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งแผนเงินบำรุงและแผนปฏิบัติงานทางการเงินเชิงธุรกิจ ปี 56 งานประกันสุขภาพ 1760
215 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงควบคุมภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 637
216 หนังสือข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1059
217 แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดการร่วมจ่าย ๓๐ บาท (แก้ไขแล้ว) งานประกันสุขภาพ 1674
218 แนวทางการให้บุคคลที่เข้ารับบริการสาธารณสุขร่วมจ่ายและไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ งานประกันสุขภาพ 669
219 ข้อบังคับ ประกาศ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ งานประกันสุขภาพ 1070
220 ขอให้ รพท./รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งานประกันสุขภาพ 1007
221 รายงานผลงานตามเกณฑ์การจัดสรรงบจ่ายเพิ่มเติมคุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2555 งานประกันสุขภาพ 1196
222 ประกาศร่วมจ่าย 30 บาท และบุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ...(แก้ไขเรียบร้อยแล้ว) งานประกันสุขภาพ 1081
223 รายงาน Coverage55 และ Ranking รายหน่วยบริการ ณ สิ้น ก.ค. 55 งานประกันสุขภาพ 706
224 ผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเขต13 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 890
225 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2-55 (25-27 กค.2555) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 899
226 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 7 ข้อ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1002
227 อบรมการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานนิติการ 919
228 แจ้งการจัดสรรงบ Ontop Payment อำนาจเจริญ ปี 2555 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 1425
229 แบบฟอร์มรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPE specific) มนูญธรรม พิลาทอง 1950
230 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1881
231 ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 577
232 สรุปผลการนิเทศงานผสมผสาน ระดับจังหวัด ปี 2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1081
233 ขอความร่วมมือตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการตายจากหนังสือรับรองการตาย (ทร.๔/๑) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1180
234 แจ้งการจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2555 การจัดสรร 20% และ 30% งานพัสดุ 1026
235 แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ในระบบหลักประกันสุขภาพ งานพัสดุ 2393
236 ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตามข้อตกลงกับประเทศคู่ภาคี(MOU) งานประกันสุขภาพ 2178
237 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 983
238 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสิทธิย่อยอัตโนมัติ งานประกันสุขภาพ 881
239 การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติ ครม. งานประกันสุขภาพ 1806
240 การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งานประกันสุขภาพ 1541
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249