top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
241 ServicePlan2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1094
242 การมอบหมายงานในหน้าที่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1816
243 ด่วนที่สุด เรื่องการจัดทำเอกสารมอบหมายงานในหน้าที่ นพ.สสจ.อจ. ดำรงรัตน์ ลือนาม 1112
244 รายงาน Coverage55 , Coverage รายหน่วยบริการ และ Ranking ระดับประเทศ ณ สิ้น พ.ค.55 งานประกันสุขภาพ 841
245 รับสมัครหน่วยบริการใหม่ประจำปี ๒๕๕๖ งานประกันสุขภาพ 911
246 ส่งสำเนาหนังสือฯ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพฯ ด้านการเดินทาง คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 955
247 ขอเชิญรับฟังการชี้แจงการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1024
248 ระเบียบฯงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๒ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1538
249 บันทึกข้อมูล Hospital profile ปี 2555 งานประกันสุขภาพ 1954
250 กำหนดการ เป้าหมาย อบรม นสค.บึงกาฬ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1598
251 การประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1038
252 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานงบ(PPE- Specific group & activity) งานประกันสุขภาพ 2326
253 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด งานประกันสุขภาพ 962
254 ส่งรายงานควบคุมภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 3136
255 แจ้งเวียนอัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมีนาคม 2555 งานพัสดุ 4112
256 แนวทางการนิเทศงาน สาสุข ผสมผสาน ปี 2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1548
257 ขอให้ดำเนินการจัดเก็บและส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1590
258 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1361
259 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิทุกหน่วยบริการร่วมประชุม งานประกันสุขภาพ 1144
260 สรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1215
261 หนังสือถึงนายอำเภอ/ร.ร.ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนสมาชิก กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 8006
262 เชิญเยาวชนเข้าค่าย TO BE NUMBER ONE Camp 9 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 1645
263 รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และรายงานอื่นๆ งานประกันสุขภาพ 1352
264 ผลสำรวจความพึงพอใจ.สป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1038
265 การจัดระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1603
266 แจ้งอนุมัติแผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 2555 ระดับหน่วยบริการ 40% งานพัสดุ 1833
267 หนังสือมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 2555 งานพัสดุ 4064
268 แจ้งอนุมัติแผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 2555 งานพัสดุ 1549
269 ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ คณะที่ 1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1322
270 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1-55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1420
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249