top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
271 Service Plan 55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1690
272 เอกสารการตรวจราชและนิเทศงาน ปี 2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1511
273 โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด ปี ๒๕๕๕ งานประกันสุขภาพ 4209
274 ด่วนที่สุด ขอข้อมูลการให้บริการสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ งานประกันสุขภาพ 1388
275 รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 และรายงานอื่นๆ งานประกันสุขภาพ 1190
276 ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 1517
277 รายละเอียดตัวชี้วัด MOU 55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1596
278 แบบสำรวจความต้องการสนับสนุนทรัพยากรฯ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1409
279 ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานองค์กรไร้พุง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1281
280 คำสั่งกำหนดเขตตรวจราชการ และมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1523
281 service plan 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1678
282 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1604
283 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1584
284 โครงการ/ กิจกรรม รมต.สธ. 26 ตัวชี้วัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1633
285 แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ ๒๑ แฟ้มมาตรฐาน สุโพชฌงค์ 1244
286 รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 งานประกันสุขภาพ 1284
287 แบบฟอร์มสรุปหน้างบแผน PP ปีงบประมาณ 2555 งานประกันสุขภาพ 1197
288 ฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปี 55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1183
289 จัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานพัสดุ 3019
290 แบบฟอร์มจัดทำแผนและแบบรายงานงบ PP ปีงบประมาณ 2555 งานประกันสุขภาพ 1754
291 สรุปผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2555 งานประกันสุขภาพ 1570
292 ขอข้อมูลการให้บริการสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ งานประกันสุขภาพ 818
293 การส่งข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข ในระหว่างเกิดอุทกภัยน้ำท่วม งานประกันสุขภาพ 1177
294 การให้บริการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวในช่วงอุทกภัย งานประกันสุขภาพ 939
295 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความฯ งานสารบรรณ 880
296 รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 งานประกันสุขภาพ 1168
297 ตัวชี้วัด MOU 55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1431
298 แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายหน้าที่การงาน งานสารบรรณ 28504
299 รายงานความครอบคลุม Ranking ทุกหน่วยบริการ ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2554 งานประกันสุขภาพ 1222
300 สรุปผลงานประจำปี 2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1924
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249