top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
271 Service Plan 55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1670
272 เอกสารการตรวจราชและนิเทศงาน ปี 2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1456
273 โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด ปี ๒๕๕๕ งานประกันสุขภาพ 4157
274 ด่วนที่สุด ขอข้อมูลการให้บริการสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ งานประกันสุขภาพ 1361
275 รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 และรายงานอื่นๆ งานประกันสุขภาพ 1169
276 ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 1500
277 รายละเอียดตัวชี้วัด MOU 55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1572
278 แบบสำรวจความต้องการสนับสนุนทรัพยากรฯ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1388
279 ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานองค์กรไร้พุง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1254
280 คำสั่งกำหนดเขตตรวจราชการ และมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1503
281 service plan 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1659
282 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1576
283 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1563
284 โครงการ/ กิจกรรม รมต.สธ. 26 ตัวชี้วัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1607
285 แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ ๒๑ แฟ้มมาตรฐาน สุโพชฌงค์ 1218
286 รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 งานประกันสุขภาพ 1260
287 แบบฟอร์มสรุปหน้างบแผน PP ปีงบประมาณ 2555 งานประกันสุขภาพ 1171
288 ฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปี 55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1160
289 จัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งานพัสดุ 2989
290 แบบฟอร์มจัดทำแผนและแบบรายงานงบ PP ปีงบประมาณ 2555 งานประกันสุขภาพ 1732
291 สรุปผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2555 งานประกันสุขภาพ 1547
292 ขอข้อมูลการให้บริการสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ งานประกันสุขภาพ 798
293 การส่งข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข ในระหว่างเกิดอุทกภัยน้ำท่วม งานประกันสุขภาพ 1157
294 การให้บริการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวในช่วงอุทกภัย งานประกันสุขภาพ 914
295 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความฯ งานสารบรรณ 859
296 รายงาน coverage55 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2554 งานประกันสุขภาพ 1146
297 ตัวชี้วัด MOU 55 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1407
298 แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายหน้าที่การงาน งานสารบรรณ 27438
299 รายงานความครอบคลุม Ranking ทุกหน่วยบริการ ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2554 งานประกันสุขภาพ 1190
300 สรุปผลงานประจำปี 2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1900
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249