top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
301 เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2555 งานประกันสุขภาพ 2690
302 เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2555 งานประกันสุขภาพ 1667
303 แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบ Data Center ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ งานประกันสุขภาพ 1187
304 แจ้งการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด ปี ๒๕๕๕ งานประกันสุขภาพ 1446
305 คู่มือการบันทึก Hospital Profile ปีงปบระมาณ 2554-2555 งานประกันสุขภาพ 3405
306 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2555 งานประกันสุขภาพ 1771
307 รายงานความครอบคลุมรายอำเภอ ณ สิ้น กันยายน 2554 งานประกันสุขภาพ 1445
308 TO BE NUMBER ONE CAMP8 ถึงนายอำเภอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1463
309 TO BE NUMBER ONE CAMP8 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1684
310 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี งานสารบรรณ 1304
311 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี งานสารบรรณ 1025
312 แจ้งการสำรวจบัตรประกันสุขภาพที่จะหมดอายุทุกประเภท 30 กันยายน 2554 งานประกันสุขภาพ 1664
313 แจ้งการลงทะเบียนแทนผู้ที่หมดสิทธิ SSS/OFC ที่กลายเป็นสิทธิว่าง งานประกันสุขภาพ 2052
314 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าวสำหรับ จนท.โรงพยาบาล ปี 54 งานประกันสุขภาพ 3197
315 รายงาน coverage54 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554 งานประกันสุขภาพ 1199
316 รายงานความครอบคลุม Ranking ทุกหน่วยบริการ ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2554 งานประกันสุขภาพ 1330
317 เอกสารประกอบการประชุมสาเหตุการตายฯ ม.รามอำนาจฯ 30สค54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1784
318 รายงาน Ranking Coverage เดือนกรกฏาคม 2554 งานประกันสุขภาพ 1597
319 ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี งานสารบรรณ 1528
320 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1502
321 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1706
322 ขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย งานสารบรรณ 1583
323 ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 942
324 เร่งรัดการดำเนินงานตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2554 กลุ่มงานควบคุมโรค 1032
325 สรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1145
326 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ งานสารบรรณ 1128
327 เอกสารประกอบการประชุมการบริหารงบกองทุน (6 เดือน) ปี 2554 งานประกันสุขภาพ 1333
328 แจ้งการเผยแพร่เอกสารวิชาการ กรมควบคุมโรค กลุ่มงานควบคุมโรค 911
329 เอกสารประกอบการประชุมสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ปี 2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 974
330 คู่มือการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 1463
 
« StartPrev111213141516NextEnd »
Page 11 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249