top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
361 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาและส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 21 กลุ่มงานควบคุมโรค 736
362 แจ้งกำหนดการนิเทศสนับสนุนการพัฒนาอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน กลุ่มงานควบคุมโรค 863
363 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำจังหวัดบึงกาฬ งานสารบรรณ 2761
364 เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศงาน สา'สุข ผสมผสาน ปี 54(22-04-54) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 758
365 สำรวจข้อมูลโครงการวิจัย ปี 2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1123
366 ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. ปี 2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1427
367 เครื่องมือนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี54 (ปรับปรุงล่าสุด 18-04-54 เวลา 10.45 น.) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1194
368 แนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ปี ๕๔ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 913
369 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและสถิติจัดทำประมาณการภัยคุกคาม งานประกันสุขภาพ 1106
370 รายงาน Coverage54 ณ 07042554 งานประกันสุขภาพ 828
371 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1163
372 ไฟล์นำเสนออบรม SRM อ.สุทธิพงษ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1354
373 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ งานการเจ้าหน้าที่ 925
374 รายการงบค่าเสื่อมที่ได้รับอนุมัติ งานพัสดุ 1012
375 สรุปข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 1-54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 736
376 การติดตามนโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 906
377 การติดตามราชการของนายกรัฐมนตรีผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 755
378 คู่มือการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิติการ 2106
379 การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่่องคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ 802
380 คำสั่งผู้นิเทศงานระดับเขต ปี 2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 812
381 อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน กลุ่มงานควบคุมโรค 1160
382 ส่งรายชื่อผู้เข้าพักและผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการฯ 1-54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 804
383 กำหนดการตรวจราชการฯรอบที่ 1-54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 794
384 คณะที่ 3 0310เกณฑ์มาตรฐานการนวดแผนไทยปี54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1212
385 การถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ งานสารบรรณ 806
386 การกำหนดให้มีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้เป็นวันรัฐพิธี งานสารบรรณ 621
387 ขอมอบเอกสารพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานสารบรรณ 662
388 การพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี งานสารบรรณ 702
389 การใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน (Template) ในระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณ 1351
390 คณะที่1 โครงการน้ำพระราชหฤทัย(แก้ไข๑๕มค.๕๔) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 708
 
« StartPrev111213141516NextEnd »
Page 13 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249