top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
391 การสนับสนับสนุนอำเภอในการพัฒนา"อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน"จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานควบคุมโรค 780
392 รายงานสรุปผลการดำเนินงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบ 53 งานประกันสุขภาพ 606
393 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1-2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 759
394 คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ปี 2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 880
395 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1278
396 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย งานสารบรรณ 767
397 มอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย งานสารบรรณ 745
398 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี53 นิติการ 905
399 สำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยสตรีในประเทศไทย กลุ่มงานควบคุมโรค 696
400 ขอให้รายงานข้อมูลจำนวนชมรม และสมาชิก To Be Number 1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 787
401 ขอความร่วมมือสำรวจผู้ป่วย/บุตรผู้ติดเชื้อโรคเรื้อนเพื่อขอรับทุน ด่วน กลุ่มงานควบคุมโรค 614
402 รายงานผลการตรวจราชการบูรณาการฯ รอบ 3-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 821
403 ตัวอย่างสมรรถนะ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1318
404 เน้นย้ำการดำเนินงานตามนโยบายและนโยบายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 837
405 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล GPP ปี 51-52 (สสอ.+สอ.) Administrator 701
406 ขอให้ตรวจสอบข้อมูล GPP ปี 51-52 (สสอ.+สอ.) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 877
407 ขอแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายระดับจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 663
408 ขอให้สำรวจข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 954
409 คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายระดับจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 719
410 สรุปผลการตรวจราชการฯ กรณีปกติ ปี 53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 745
411 ประกาศการให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ให้สาเหตุการตาย เริ่ม 1 ตค. 53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1041
412 ติดตามการบันทึกข้อมูลงานชันสูตรพลิกศพรายบุคคล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1489
413 รง.ความก้าวหน้า คก.รพ.สา'สุข' ยุคใหม่ฯ (3S รพ.สต.) Administrator 837
414 การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดผลผลิตของ สป.และตัวชี้วัดสำคัญระดับกรม กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 887
415 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 798
416 ไฟด์นำเสนอสรุปตรวจราชการฯ รอบที่ 2-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 708
417 สรุปการตรวจราชการ รอบที่ 2-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 680
418 ข้อมูล MIS จังหวัดอำนาจเจริญ สายฝน จันทะบุตร (ICT) 871
419 ข้อมูล Coversge 53 + Ranking รายสถานบริการเดือน มิ.ย. 53 งานประกันสุขภาพ 569
420 ข้อมูลสิทธิว่าง Dbpop_Tran3 งานประกันสุขภาพ 537
 
« StartPrev111213141516NextEnd »
Page 14 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249