top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
421 โครงการรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 764
422 แบบรายงานคาราวานตรวจสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 843
423 มอบหมายภารกิจวิทยากร อบรมพพัฒนาบุคลากรใน รพ.สต.เขต 13 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1086
424 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 842
425 คำสั่ง Audit ข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลระดับอำเภอใหม่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 806
426 การใช้รหัสหัตถการ ในสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1139
427 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1475
428 รหัสหัตถการ สำหรับใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ/สถานีอนามัย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2748
429 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 868
430 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 960
431 ให้ รพช./รพท./รพช./รพท./รพ.สต./สอ. ส่งข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการกระจายอำนาจฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 710
432 คู่มือ SRM หลักสูตร 2 วัน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1158
433 ส่งโครงการและคำสั่งคณะกรรมการประกวด สสอ.,สอ.ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1351
434 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลการปฏิบัติงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี นิติการ 1048
435 แบบสอบถามการกระจายอำนาจ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1778
436 เกณฑ์การประเมินคัดเลือก สถานีอนามัยดีเด่น กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1950
437 สำรวจแผนปฏิบัติการสนับสนุนการควบคุมโรค กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 606
438 การดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 957
439 ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลการตาย(ทร.4/1) ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1286
440 Dbpop อำนาจเจริญ เดือนพฤษภาคม 2553 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1036
441 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับและผู้ให้บริการ ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 896
442 การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 803
443 สำรวจรายชื่อศิษเก่ามหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 822
444 ขอเชิญชวนรณรงค์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอวัยวะในช่วงเดือนเมษายน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 691
445 แนวทางการนิเทศงานสา'สุขผสมผสาน ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1141
446 การปรับปรุงปฏิทินรายจ่าย ปีงบฯ 54 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 802
447 การดำเนินงานโครงการพัฒนาแกนนำประชาสังคมเข้มแข็ง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1021
448 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1645
449 ไฟล์นำเสนอ Datacenter สำหรับ อ.รัตนบุรี สายฝน จันทะบุตร (ICT) 1079
450 สรุปข้อเสนอแนะตรวจราชการฯ รอบที่ 1-53 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 754
 
« StartPrev111213141516NextEnd »
Page 15 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249