top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 คู่มือแนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ปี 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 855
62 แบบ นท.2559 ล่าสุด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 789
63 แบบฟอร์มโครงการ PPD ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 858
64 แบบฟอร์ม งบค่าเสื่อม 10 % กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 736
65 คู่มือยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางจัดเก็บข้อมูล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 725
66 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1/59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 743
67 แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 796
68 สรุปแผนงาน PPA58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 782
69 (ร่าง) เอกสารตรวจราชการฯ ปี 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 785
70 ไฟด์นำเสนอตรวจราชการฯ คณะที่ 1-2559 (17 ธ.ค 59) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 712
71 ไฟด์นำเสนอตรวจราชการฯ ปี 2559 (ประชุมกระทรวงฯ 17-18 ธ.ค 59) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 713
72 โครงการของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 สำหรับประชาชนจากกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 3796
73 เอกสารตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 (Full paper) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1007
74 เอกสารประกอบการลงนามการปฏิบัติราชการปลัดกระทรวง/ผู้ตรวจ (27-11-2558) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 684
75 แบบฟอร์มจัดทำแผนปี 59 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 772
76 ร่างกรอบแผน ปี 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 735
77 กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา งานคบส 765
78 สรุปผลการตรวจราชการ 2-58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 841
79 รายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะการตรวจราชการฯ รอบที่ 1-58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 771
80 รวมสไลด์นำเสนอ PM ณ รร.สุนีย์แกรนด์ โฮเทล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1218
81 ไฟล์สรุปเอกสารตรวจราชการ 5 คณะ ณ รร.สุนีย์แกรนด์ โฮเทล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1185
82 แนวทางควบคุมภายในและประเมินผล ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1495
83 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด รอบที่ 1-2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1492
84 สรุปผลข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 797
85 การจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed Cost) และยืนยันข้อมุลประชากร งานประกันสุขภาพ 1705
86 Template QOF 2558 งานประกันสุขภาพ 2375
87 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1319
88 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตร Smartcard อัพเดทใช้งานปี 2558 งานประกันสุขภาพ 2344
89 ขอข้อมูลรายงานการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ปี 57 , 58 งานประกันสุขภาพ 1063
90 คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 909
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 3 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249