top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ



นายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter









Main Menu

แบนเนอร์

















 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 kpi_update_30sep2014 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 798
102 เอกสารเตรียมแผนจัดทำแผน 58 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 916
103 เอกสารจัดทำแผนปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 709
104 Template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2484
105 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1220
106 นโยบาย นพ.สสจ.อจ.ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1410
107 ผลการประกวดผลงานวิชาการ ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 620
108 แนวทางการจัดสรรงบค่าเสื่อม 20% ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1160
109 การจัดบูธผลงานวิชาการจังหวัดและรายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอวิชาการจังหวัด ปี 57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 569
110 รายงานสรุปผลข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-5557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 696
111 ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 808
112 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 636
113 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ 764
114 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขใหม่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 648
115 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 684
116 Download ใบสมัครอาสาสมัคร พอ.สว. คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 1291
117 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2137
118 หลักเกณฑ์การดำเนินงานประกันสุขภาพคนต่างด้าว 2557 งานประกันสุขภาพ 685
119 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 939
120 แจ้งผลการพิจารณาทุนในการศึกษาวิจัย ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 661
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249