top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 แจ้งผลการพิจารณาทุนในการศึกษาวิจัย ประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 669
122 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1-2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 792
123 เอกสารประชุม PMQA 13 - 14 มีนาคม 2557 (อ.ธนพรรณ ) Administrator 669
124 หนังสืองบค่าเสื่อม ร้อยละ 80 ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 878
125 สรุปผลข้อเสนอแนะตรวจราชการฯ รอบที่ 1-57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 648
126 สรุปนำเสนอตรวจราชการ1-57(เขต10) Administrator 489
127 แบบบันทึกข้อมูล Cup Profile งานประกันสุขภาพ 1358
128 KPI Template ตรวจราชการฯ+บูรณาการ ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 976
129 คู่มือ PMQA กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 640
130 การมอบหมายผู้เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2557 Administrator 719
131 คู่มือการขึ้นทะเบียนบัตรแม่ต่างด้าวและเด็กและคนต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 414
132 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์+ตัวชี้วัด 22 ตัว(สปสช.) เขต 10 ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 726
133 จัดนิทรรศการงานกาชาด 1-10 ธค 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 882
134 ส่งสรุปผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานประกันสุขภาพ 658
135 ผัง+เกณฑ์คะแนนนำเสนอสรุปผลการพัฒนางานสา'สุข ปี 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 816
136 กรอบแนวทางการจัดทำแผน ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 546
137 กรอบแนวทางการจัดทำแผนประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 328
138 การให้บริการสาธารณสุขสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น งานประกันสุขภาพ 1098
139 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 และ แผนยุทธศาสตร์อำนาจเจริญ2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1533
140 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสาธารณสุข ปี 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 829
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249