top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1-2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 775
122 เอกสารประชุม PMQA 13 - 14 มีนาคม 2557 (อ.ธนพรรณ ) Administrator 658
123 หนังสืองบค่าเสื่อม ร้อยละ 80 ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 868
124 สรุปผลข้อเสนอแนะตรวจราชการฯ รอบที่ 1-57 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 638
125 สรุปนำเสนอตรวจราชการ1-57(เขต10) Administrator 483
126 แบบบันทึกข้อมูล Cup Profile งานประกันสุขภาพ 1344
127 KPI Template ตรวจราชการฯ+บูรณาการ ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 966
128 คู่มือ PMQA กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 633
129 การมอบหมายผู้เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2557 Administrator 699
130 คู่มือการขึ้นทะเบียนบัตรแม่ต่างด้าวและเด็กและคนต่างด้าว งานประกันสุขภาพ 409
131 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์+ตัวชี้วัด 22 ตัว(สปสช.) เขต 10 ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 719
132 จัดนิทรรศการงานกาชาด 1-10 ธค 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 870
133 ส่งสรุปผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานประกันสุขภาพ 651
134 ผัง+เกณฑ์คะแนนนำเสนอสรุปผลการพัฒนางานสา'สุข ปี 56 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 805
135 กรอบแนวทางการจัดทำแผน ปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 539
136 กรอบแนวทางการจัดทำแผนประจำปี 2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 322
137 การให้บริการสาธารณสุขสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น งานประกันสุขภาพ 1092
138 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 และ แผนยุทธศาสตร์อำนาจเจริญ2557 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1525
139 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสาธารณสุข ปี 2556 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 812
140 [E-Book] คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 งานประกันสุขภาพ 2328
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 7 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249