top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
201 แผนประเมินการจัดระบบควบคุมภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1004
202 รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 9 ต.ค. 2555 งานประกันสุขภาพ 751
203 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2555 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 996
204 การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายร่วมจ่าย 30 บาท งานประกันสุขภาพ 1667
205 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง ปี 2555 คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 824
206 แบบฟอร์ม ตัดยอดงบ UC ปี 2556 งานประกันสุขภาพ 1337
207 แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบ 55 งานประกันสุขภาพ 1219
208 แจ้งผลการจัดสรรงบจ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์คุณภาพผลงานระดับผลลัพธ์หน่วยบริการหน่วยรับส่งต่อ ปี 2555 งานประกันสุขภาพ 1051
209 ขอเชิญประชุมแลกเปลีี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 780
210 แนวทางการดำเนินงานนโยบายการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 927
211 ขอเชิญส่งบุคลากรศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อมูลโรคเรื้อรัง คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 947
212 รายงาน Coverage55 และรายงานต่างๆ ณ 10 ก.ย. 2555 งานประกันสุขภาพ 835
213 ขอให้ส่งสำเนาแบบสัมภาษณ์สาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 825
214 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งแผนเงินบำรุงและแผนปฏิบัติงานทางการเงินเชิงธุรกิจ ปี 56 งานประกันสุขภาพ 1693
215 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงควบคุมภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 591
216 หนังสือข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 999
217 แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดการร่วมจ่าย ๓๐ บาท (แก้ไขแล้ว) งานประกันสุขภาพ 1578
218 แนวทางการให้บุคคลที่เข้ารับบริการสาธารณสุขร่วมจ่ายและไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ งานประกันสุขภาพ 616
219 ข้อบังคับ ประกาศ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ งานประกันสุขภาพ 999
220 ขอให้ รพท./รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งานประกันสุขภาพ 921
 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »
Page 11 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249