top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
421 มอบหมายภารกิจวิทยากร อบรมพพัฒนาบุคลากรใน รพ.สต.เขต 13 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 993
422 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 749
423 คำสั่ง Audit ข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลระดับอำเภอใหม่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 724
424 การใช้รหัสหัตถการ ในสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1038
425 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1372
426 รหัสหัตถการ สำหรับใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ/สถานีอนามัย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2658
427 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 764
428 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 847
429 ให้ รพช./รพท./รพช./รพท./รพ.สต./สอ. ส่งข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการกระจายอำนาจฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 630
430 คู่มือ SRM หลักสูตร 2 วัน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1053
431 ส่งโครงการและคำสั่งคณะกรรมการประกวด สสอ.,สอ.ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1270
432 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลการปฏิบัติงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี นิติการ 954
433 แบบสอบถามการกระจายอำนาจ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1558
434 เกณฑ์การประเมินคัดเลือก สถานีอนามัยดีเด่น กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1850
435 สำรวจแผนปฏิบัติการสนับสนุนการควบคุมโรค กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 537
436 การดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 860
437 ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลการตาย(ทร.4/1) ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1194
438 Dbpop อำนาจเจริญ เดือนพฤษภาคม 2553 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 965
439 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับและผู้ให้บริการ ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 816
440 การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 727
 
« StartPrev21222324NextEnd »
Page 22 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249