top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟล์หนังสือราชการ

เอกสารหนังสือราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
421 โครงการรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 678
422 แบบรายงานคาราวานตรวจสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 781
423 มอบหมายภารกิจวิทยากร อบรมพพัฒนาบุคลากรใน รพ.สต.เขต 13 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1019
424 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 764
425 คำสั่ง Audit ข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลระดับอำเภอใหม่ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 736
426 การใช้รหัสหัตถการ ในสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1058
427 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1398
428 รหัสหัตถการ สำหรับใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ/สถานีอนามัย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2670
429 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 784
430 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัด ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 872
431 ให้ รพช./รพท./รพช./รพท./รพ.สต./สอ. ส่งข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการกระจายอำนาจฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 646
432 คู่มือ SRM หลักสูตร 2 วัน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1070
433 ส่งโครงการและคำสั่งคณะกรรมการประกวด สสอ.,สอ.ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1287
434 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลการปฏิบัติงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี นิติการ 976
435 แบบสอบถามการกระจายอำนาจ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1653
436 เกณฑ์การประเมินคัดเลือก สถานีอนามัยดีเด่น กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1897
437 สำรวจแผนปฏิบัติการสนับสนุนการควบคุมโรค กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 548
438 การดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชน เขตตรวจราชการที่ ๑๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 887
439 ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลการตาย(ทร.4/1) ปี 2553 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 1212
440 Dbpop อำนาจเจริญ เดือนพฤษภาคม 2553 สายฝน จันทะบุตร (ICT) 991
 
« StartPrev21222324NextEnd »
Page 22 of 24

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249