top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 321
102 รับโล่และเกียรติบัตรการประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 278
103 ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการครึ่งปี เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 206
104 รับมอบใบรับรองจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 250
105 พัฒนาศีกยภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 98
106 พัฒนาศักยภาพ จนท.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เขต10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 261
107 สัมมนาเครือข่ายการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 187
108 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญปี2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 270
109 เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการณ์สงกรานต์ปี2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 253
110 รดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 178
111 ประชุมการกำจัดสิ่งปฏิกูลโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 215
112 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อสารความเสี่ยงด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 215
113 นพ.สสจ.อจ.มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมจุลทัศนากร จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 309
114 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านกุดสิม ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 303
115 ประเมินผลงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Ranking) รอบที่ 1/2561 อำเภอเมือง งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 257
116 ประเมินผลงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Ranking) รอบที่ 1/2561 อำเภอเสนางคนิคม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 166
117 นพ.สสจ.อำนาจเจริญร่วมรายการวิทยู นานาสาระกับผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ครั้งที่ 75 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 224
118 จังหวัดอำนาจจเริญจัดงานเฉลิมฉลองวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 169
119 ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดที่ 33 ระดับความสำเร็จของการดูแลสุขภาพตามเส้นทางชีวิต งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 210
120 สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมรายการวิทยุ "นานาสาระกับผู้ว่าฯอำนาจเจริญ" งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 148
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 35

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249