top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 เปิด ACADEMY และศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 274
142 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัดอำนาจเจริญปีงบประมาณ 2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 321
143 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2561 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 295
144 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 263
145 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 202
146 สสจ.อจ.จัดประชุมสมาชิกชมรม ผอ.รพสต.จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 283
147 ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 257
148 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 239
149 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 231
150 นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมโรคหัดในเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข(TBM) กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 294
151 สสจ.อำนาจเจริญจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขมืออาชีพ(Change to PRO and SMART รพ.สต.) กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 248
152 ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจจเริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 241
153 ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 214
154 รอง นพ. สสจ.อำนาจ ร่วมงานวันราชประชาสมาสัย ประจำปี 2561 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 277
155 พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทยครั้งที่ 1 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 383
156 ประชุมชี้แจงการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดทางระบบ Video conference ครั้งที่1/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 195
157 ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 192
158 มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 178
159 ทำบุญตักบาตรครบรอบวันเปิดโรงพยาบาลลืออำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 202
160 นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 260
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 36

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249