top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ



นายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter












Main Menu

แบนเนอร์



















 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 283
182 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 274
183 นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมโรคหัดในเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข(TBM) กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 352
184 สสจ.อำนาจเจริญจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขมืออาชีพ(Change to PRO and SMART รพ.สต.) กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 288
185 ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจจเริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 290
186 ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 244
187 รอง นพ. สสจ.อำนาจ ร่วมงานวันราชประชาสมาสัย ประจำปี 2561 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 340
188 พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทยครั้งที่ 1 กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 482
189 ประชุมชี้แจงการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดทางระบบ Video conference ครั้งที่1/2561 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 223
190 ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 214
191 มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 197
192 ทำบุญตักบาตรครบรอบวันเปิดโรงพยาบาลลืออำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 243
193 นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 341
194 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 347
195 ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการถ่ายทอดตัวชี้วัดและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่10 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 207
196 พอ.สว. กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข 198
197 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสิริวรานุกูล(อาคารผู้ป่วยเรื้อรัง)โรงพยาบาลปทุมราชวงศา งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 265
198 นพ.สสจ.อำนาจเจริญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.อจ.) งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 301
199 นพ.สสจ.อำนาจเจริญร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งอำนาจเจริญ "อำนาจเจริญเกมส์" งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 339
200 อบรมนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(ครู ข)โครงการวัยเรียนสุขภาพดี สู่ Smart Kids 4.0 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 267
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249