top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

ข่าวสารกิจกรรมสาธารณสุข

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.ปทุมราชวงศา งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 58
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Amnatcharoen Dashboard งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 47
23 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.เสนางคนิคม งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 51
24 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและตรวจเยี่ยม รอบที่ 1/2563 อ.เมือง งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 65
25 มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ผอ.รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 45
26 อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 40 ชั่วโมง) งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 104
27 การประชุมนำเสนอตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1/2563 จังหวัดอำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 113
28 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงและเด็กและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 118
29 เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่6/2562 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 112
30 ประชุมพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนสมรรถภาพคนพิการ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 123
31 นพ.สสจ.อจ.มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 107
32 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 91
33 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ 89
34 รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ 16ก.ย.62 Narongchai k. (ICT) 67
35 รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ 15ก.ย.62 Narongchai k. (ICT) 60
36 รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ 14ก.ย.62 Narongchai k. (ICT) 55
37 รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ 13ก.ย.62 Narongchai k. (ICT) 60
38 รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ 12ก.ย.62 Narongchai k. (ICT) 60
39 รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ 11ก.ย.62 Narongchai k. (ICT) 58
40 รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุทกภัย จังหวัดอำนาจเจริญ 10ก.ย.62 Narongchai k. (ICT) 73
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 2 of 38

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249