top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA นายอธิณัฐ เค้ากล้า -
2 ปรกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ขนาดปริมาตรไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี นายอธิณัฐ เค้ากล้า -
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน ๔ รายการ นายอธิณัฐ เค้ากล้า -
4 ประกาศราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 12
5 ประกาศราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 6
6 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 8
7 ประกาศก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน รพ.ชานุมาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 38
8 ประกาศก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สสอ.ชานุมาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 20
9 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โรงพยาาบาลลืออำนาจ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 49
10 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โรงพยาาบาลพนา นายอธิณัฐ เค้ากล้า 20
11 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โรงพยาาบาลหัวตะพาน นายอธิณัฐ เค้ากล้า 26
12 ประกาศก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โรงพยาาบาลเสนางคนิคม นายอธิณัฐ เค้ากล้า 27
13 ประกาศจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 21
14 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 61
15 จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบเดือน มกราคา 2564 ถึงมีนาคม 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 37
16 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง นายอธิณัฐ เค้ากล้า 89
17 รายงานการดำเนินการตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 118
18 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลด ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นายอธิณัฐ เค้ากล้า 51
19 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 52
20 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม 2563 นายอธิณัฐ เค้ากล้า 63
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 10

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249