top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 3
2 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 25
3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 25
4 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 22
5 การประกาศนโยบาย No Gift Policy คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 27
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 85
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ ประจำปีงบ ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒เดือน) คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 35
8 การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 26
9 รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ปีงบฯ๖๔ และประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลฯ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 56
10 การประกาศเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT) 74

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249