top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


Amnatcharoen KM HR Online
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 เอกสารประกอบการประชุม คป สจ มิย 64 งาน บค นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 186
2 เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 164
3 ขั้นตอนและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 180
4 ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 242
5 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับ รพ.สต./สสอ.) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 269
6 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 262
7 เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ(ยาเสพติด) นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 303
8 Template บริหารทรัพยากรบุคคล 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 258
9 Slide ชี้แจง งาน บค 7 มค 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 214
10 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 440
11 slide การลาประเภทต่างๆ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 241
12 การประดับเครื่องราชย์ฯ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 169
13 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 177
14 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 144
15 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 151
16 สไลด์บรรยาย สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 155
17 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน เลื่อนระดับชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 225
18 แบบฟอร์มประเมินผลงานวิชาการ เลื่อนระดับชำนาญการ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อัพเดท) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 305
19 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1120
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 414
21 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานฯ ประเภทวิชาการ ระดับ ชพ ลงมา และขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับ ชก ใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 490
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 386
23 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับโรงพยาบาล) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 408
24 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 473
25 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนกฯหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 90
26 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 440
27 สมัคร ผบก/ผบต ประจำปีการศึกษา 2563 วริศรา มหิศยา 325
28 เอกสารประชุม อวช วันที่ 26 ธค 62 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 666
29 เอกสารประชุม อวช วันที่ 25 ธค 62 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 404
30 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำ อวช. ระดับชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 768

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249