top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


Amnatcharoen KM HR Online
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 394
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 177
3 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานฯ ประเภทวิชาการ ระดับ ชพ ลงมา และขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับ ชก ใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 249
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 215
5 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน ระดับ ชำนาญการ (ใหม่) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 300
6 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 112
7 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 146
8 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนกฯหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 16
9 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 212
10 สมัคร ผบก/ผบต ประจำปีการศึกษา 2563 วริศรา มหิศยา 165
11 เอกสารประชุม อวช วันที่ 26 ธค 62 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 229
12 เอกสารประชุม อวช วันที่ 25 ธค 62 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 218
13 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำ อวช. ระดับชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 262
14 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำ อวช. ระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 316
15 การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 290
16 แบบฟอร์มทำชำนาญการ ตำแหน่ง นายแพทย์-ทันตแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 196
17 รายชื่อข้าราชการผู้ที่ส่งและยังไม่ส่งเรื่องทำชำนาญการ-ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 508
18 รายชื่อข้าราชการผู้ที่ส่งและยังไม่ส่งเรื่องทำชำนาญการ-ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 159
19 แบบฟอร์มการทำชำนาญการตำแหน่ง นายแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 182
20 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 648
21 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 423
22 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 362
23 ประการผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.อจ. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 648
24 การทำ อวช การทำ อวช 877
25 การลา การลา 404
26 กาลาศึกษาต่อ กาลาศึกษาต่อ 327
27 การย้าย การย้าย 613
28 การจ้าง พกส การจ้าง พกส 351
29 การคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่ง การคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่ง 476
30 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.ชานุมาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 241

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249