top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


Amnatcharoen KM HR Online
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ว 1376 การขอรับเงินประจำตำแหน่ง 65 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 135
2 ว 1377 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเลื่อนเป็น ชก/ชพ ปี 65 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 145
3 สิทธิประโยชน์ พกส นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 107
4 สไลด์ประชุม HR จ อำนาจ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 114
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำการศึกษา 2565 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 149
6 สไลด์ นำเสนอ คป สจ เดือน ธันวาคม 2564 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 63
7 สไลด์ประชุม คป สจ เดือน พย 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 59
8 สไลด์นำเสนอ กง บค ประชุม คป สจ กย 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 52
9 สไลด์ นำเสนอ คป สจ บค สค 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 54
10 เอกสารประกอบการประชุม คป สจ มิย 64 งาน บค นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 285
11 เอกสารประกอบคำบรรยาย พัฒนา ข้าราชการใหม่ ปี 2564 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 242
12 ขั้นตอนและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 272
13 ขั้นตอนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 327
14 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับ รพ.สต./สสอ.) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 342
15 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 341
16 เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ(ยาเสพติด) นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 536
17 Template บริหารทรัพยากรบุคคล 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 339
18 Slide ชี้แจง งาน บค 7 มค 64 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 310
19 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 552
20 slide การลาประเภทต่างๆ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 348
21 การประดับเครื่องราชย์ฯ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 221
22 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 227
23 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 197
24 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 202
25 สไลด์บรรยาย สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 218
26 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน เลื่อนระดับชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 302
27 แบบฟอร์มประเมินผลงานวิชาการ เลื่อนระดับชำนาญการ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (อัพเดท) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 370
28 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1183
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 467
30 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานฯ ประเภทวิชาการ ระดับ ชพ ลงมา และขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับ ชก ใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 545

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249