top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


Amnatcharoen KM HR Online
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 แบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ/เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ใหม่) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 92
2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 798
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 260
4 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานฯ ประเภทวิชาการ ระดับ ชพ ลงมา และขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับ ชก ใหม่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 314
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปทุมราชวงศา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 263
6 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน ระดับ ชำนาญการ (ใหม่) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 396
7 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 194
8 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 196
9 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนกฯหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 27
10 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 271
11 สมัคร ผบก/ผบต ประจำปีการศึกษา 2563 วริศรา มหิศยา 177
12 เอกสารประชุม อวช วันที่ 26 ธค 62 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 278
13 เอกสารประชุม อวช วันที่ 25 ธค 62 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 252
14 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำ อวช. ระดับชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 345
15 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำ อวช. ระดับชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 366
16 การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 306
17 แบบฟอร์มทำชำนาญการ ตำแหน่ง นายแพทย์-ทันตแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 229
18 รายชื่อข้าราชการผู้ที่ส่งและยังไม่ส่งเรื่องทำชำนาญการ-ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 533
19 รายชื่อข้าราชการผู้ที่ส่งและยังไม่ส่งเรื่องทำชำนาญการ-ชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 182
20 แบบฟอร์มการทำชำนาญการตำแหน่ง นายแพทย์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 199
21 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 661
22 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 439
23 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 378
24 ประการผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.อจ. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 673
25 การทำ อวช การทำ อวช 926
26 การลา การลา 426
27 กาลาศึกษาต่อ กาลาศึกษาต่อ 350
28 การย้าย การย้าย 673
29 การจ้าง พกส การจ้าง พกส 368
30 การคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่ง การคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่ง 493

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249