top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์

 


Amnatcharoen KM HR Online
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)11-15 มี.ค.2562 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 239
22 แก้ไขและขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพสต.หนองไฮ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 224
23 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.ลืออำนาจ) นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 331
24 รายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ-เลื่อนระดับและการจ้างงาน พกส.ทดแทนฯและสรุปการบรรจุ รายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ-เลื่อนระดับและการจ้างงาน พกส.ทดแทนฯและสรุปการบรรจุ 224
25 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผช.สสอ. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 219
26 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 197
27 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 209
28 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 56
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 211
30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 231
31 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 224
32 ประกาศข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประกาศข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 171
33 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำชำนาญการ-ชำนาญงาน (อวช.) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำชำนาญการ-ชำนาญงาน (อวช.) 261
34 แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง 156
35 แบบฟอร์มการทำชำนาญการ แบบฟอร์มการทำชำนาญการ 257
36 แบบฟอร์มการทำชำนาญงาน แบบฟอร์มการทำชำนาญงาน 146
37 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำเอกสารวิชาการ (อวช.) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำเอกสารวิชาการ (อวช.) 177
38 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 มค 62 นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 171
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 155
40 ระเบียบการลา นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร 204
 
« StartPrev123NextEnd »
Page 2 of 3

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249