top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ผลงานวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2562 r2r 71
2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จัง r2r 60
3 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในมารดาคลอดปกติ โรงพยาบาลหัวตะพาน r2r 41
4 ผลของการใช้แผนคำสั่งการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในบริบทของโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลหัวตะพาน r2r 38
5 ผลของกายบริหารโดยท่าฤๅษีดัดตนต่อระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อ r2r 36
6 “ประสิทธิผลของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปราบลูกน้ำยุงลายประจำคุ้มร่วมกับนวตกรรมปูนแดงสมุนไพร” บ้านชะแงะ ห r2r 38
7 การใช้บัตรติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ metered r2r 37
8 การศึกษาเชื้อดื้อยาจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออำนาจโดยการพัฒนา Program ร r2r 35
9 ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อการป้องกันฟันผุให้แก่เด็กปฐมว r2r 43
10 ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบา r2r 43
11 ผลของการฟื้นฟูสุขภาพตามโปรแกรมผสมผสานการแพทย์แผนไทยต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของ ผู้พิ r2r 13
12 ผลของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและญาติโดยเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในชุมชน (ลูกแพง) โรงพยาบาลพน r2r 16
13 การพัฒนาแนวทางการวางแผนการรักษาพร้อมทั้งติดตามสุขภาวะช่องปากในมารดาตั้งครรภ์โรงพยาบาลปทุมราชวงศา r2r 16
14 ผลของการใช้ยาพอกเข่าร่วมกับการนวดกดจุดรอบเข่าบรรเทาอาการปวดเข่าของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ r2r 13
15 ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ตับและท่อน้ำดีจากโครงการ CASCAP โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง ปีงบประมาณ 256 r2r 13
16 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้โดยสื่อวีดีทัศน์ร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเส r2r 17
17 ผลของโปรแกรมฤๅษีดัดตนต่ออัตราการนวดในเจ้าหน้าที่ รพ.ชานุมานที่มารับบริการนวดแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท r2r 15
18 รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้ากรณีตรวจพบเชื้อ Rabier Virus (RV) ในหัวสุนัข หมู่ 6 บ้านนาสีดาน้อย ตำบล r2r 17
19 ผลของการให้ข้อมูลราคายาต่อทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ยาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ r2r 14
20 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 15
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 1 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249