top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
แบนเนอร์


 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
31 รายงานการสอบสวนเฉพาะรายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก บ้านจิกดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำ r2r 115
32 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอเ r2r 110
33 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยที่มีภาว r2r 141
34 ผลลัพธ์ของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ด้วย “สหายอ่อนหวาน” r2r 135
35 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบ r2r 119
36 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้ป่วยและภาคีเครือข่ายโรง r2r 125
37 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในตัวแ r2r 107
38 ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร r2r 91
39 ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เราทำความดีด้วยหัวใจ r2r 123
40 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีโดยชมรมผ r2r 102
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 4 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249