top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
แบนเนอร์


 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ บ้านโคกพระ ม.3 ต.นาป่าแซง อ.ปท r2r 159
42 ผลของโปรแกรมการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว (อสค.) ในเขตรับผิ r2r 119
43 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชนยักษ์คุ r2r 117
44 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุ ตำบลชา r2r 120
45 ผลการให้ทันตสุขศึกษาผ่านการสอนแปรงฟันแบบแห้งด้วยวิธีมอดิฟายด์แบสในผู้สูงอายุบ้านพุทธรักษา ตำบลโคกก่ r2r 111
46 การติดตามดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนคอหัก โดยการดึงถ่วงน้ำหนักที่บ้าน r2r 108
47 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านไร่แสนสุข ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 128
48 การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบยาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำ r2r 87
49 การสอบสวนการเสียชีวิตสงสัยจากการรับประทานเห็ดพิษ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พฤษภาคม 2561 r2r 107
50 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ที่มี r2r 101
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 5 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249