top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
แบนเนอร์


 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
51 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังระยะ r2r 158
52 ผลของการประเมิน Medication reconciliation โดยใช้ “ใบ Home med อัจฉริยะ” เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการส r2r 121
53 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยวิธี AFB และวิธีตรวจทางอณูชีววิทยา r2r 131
54 ผลลัพธ์ของการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคของผู้ป่วยคลินิก NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอลืออำนาจ r2r 158
55 ผลลัพธ์การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลืออำนาจ r2r 118
56 ผลของการใช้สมุนไพรพอกเข่าผู้สูงอายุที่ข้อเข่าเสื่อมในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดใหญ่ อำเภอปทุม r2r 117
57 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบต่ออัตราการเกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและค่ารักษาพย r2r 120
58 การพัฒนารูปแบบการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บเพื่อลดอัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยกและแผลฝีเย็บติดเชื้อโ r2r 112
59 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย Sepsis ในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม r2r 127
60 การประเมินผลการปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย ที่มีการทำงานของไตบกพร่องที่นอนรักษาตัว ในโรงพยาบาลอำนาจเ r2r 125
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 6 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249