top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
แบนเนอร์


 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันนกพิราบเกาะบนอาคารแบบเฉพาะจุด r2r 119
82 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการประคบด้วยแผ่นประคบสมุนไพรเพื่อลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานใน r2r 136
83 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตโรงพยาบาลส r2r 139
84 ภาวะซึมเศร้าและบริบทชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อำเภอเมือง r2r 111
85 บทบาทผู้ดูแลในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 141
86 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสหวานที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุของเด็กในศูนย r2r 98
87 การศึกษาสาเหตุการผิดนัดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเ r2r 151
88 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่ r2r 111
89 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ r2r 140
90 การพัฒนารูปแบบการยืดเส้นและการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างและหลังการออกกำลังกายโดยอาสาสมั r2r 100
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249