top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 ภาวะซึมเศร้าและบริบทชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายม อำเภอเมือง r2r 32
82 บทบาทผู้ดูแลในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 43
83 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสหวานที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุของเด็กในศูนย r2r 22
84 การศึกษาสาเหตุการผิดนัดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเ r2r 44
85 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่ r2r 23
86 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ r2r 46
87 การพัฒนารูปแบบการยืดเส้นและการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างและหลังการออกกำลังกายโดยอาสาสมั r2r 40
88 พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการจัดการขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยชุมชน (ก r2r 51
89 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภ r2r 25
90 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเสนางคนิค r2r 40
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 44

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249