top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
แบนเนอร์


 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
91 พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการจัดการขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยชุมชน (ก r2r 146
92 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภ r2r 111
93 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเสนางคนิค r2r 141
94 การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ใช้สารเสพติดที่มารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัด โรงพยาบาลลื r2r 133
95 การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วย วัณโรคตำบลโคกกลาง r2r 120
96 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ด้วยการให้สุขศึกษาร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยอาสาสมัครสาธารณสุ r2r 113
97 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. มีผลต่อการลดน้ำหนักของประชาชนที่มีภาวะอ้วนลงพุงโรงพยาบาลส r2r 100
98 ผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกัน r2r 137
99 ประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในเขตตำบลจานลาน อำ r2r 116
100 ผลของโปรแกรมห้าหอไม่ง้อบุหรี่ต่อความรู้ พฤติกรรม และค่าความจุปอดของผู้ติดบุหรี่ หมู่ 11 บ้านนาสะแบง r2r 155
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 10 of 45

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249