top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 1O15: การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูกต่อคุณภาพการ เฝ้า r2r 119
142 1O16: ผลการนวดพื้นฐานบ่า (ราชสำนัก )ต่อระดับความดันโลหิตและชีพจร ในผู้ป่วยที่มารับบริการ แพทย์แผนไทย r2r 102
143 1O17: ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 2 บ้ r2r 106
144 1O18: การศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลจากผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลลืออำน r2r 120
145 1O19: การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้ป่วยและภาคีเครือข r2r 117
146 1O20: พฤติกรรมการใช้สารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในเขตรพ.สต.น้ำท่วม ต.เปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจ r2r 108
147 1O21: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกล r2r 111
148 1O22: การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับลิโดเคนร้อยละสิบในการส่องกล้องโพรงจมู r2r 99
149 1O23: การส่งเสริมการปฏิบัติของพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบในผู้ป่วยวิกฤ r2r 96
150 1O24: รูปแบบการดำเนินงานของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลปลาค r2r 98
151 1O25: พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดจากการทำงานในบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่ง r2r 114
152 1O26: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ r2r 99
153 1O27: พัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง r2r 126
154 2O1: ผลของการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการรายบุคคลแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน r2r 110
155 2O2: ผลของโปแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.โ r2r 120
156 2O3: การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนั r2r 115
157 2O4: ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและอุบัติการณ r2r 106
158 2O5: ผลของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอฟันชุมชน ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุตำบลหัวตะพาน อำเภอหั r2r 110
159 2O6: ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ.2ส. ต่อภาวะสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ โรงพ r2r 107
160 2O7: ประสบการณ์การเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ 2ส ของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานช r2r 102
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 8 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249