top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 2O8: การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ในคลินิก ARV โรงพยาบาลลืออ r2r 50
162 2O9: อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ r2r 46
163 2O10: การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินโรงพยาบาลลืออำนาจ r2r 49
164 2O11: การศึกษาเปรียบเทียบค่าการตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่อง Oncall advanced และเครื่อง r2r 51
165 2O12: ผลลัพธ์การจัดการด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำท่วม อ r2r 48
166 2O13: การศึกษาผลของการใช้ยาพอกเย็นรักษาอาการข้ออักเสบในผู้ป่วยโรคเกาต์ในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลล r2r 45
167 2O14: ผลของโปรแกรมการทำกายภาพบำบัดต่ออาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยข้อไหล่ติด โรงพยาบาลชานุมา r2r 50
168 2O15: การลดความคลาดเคลื่อนของขนาดยาในการใช้กระบอกฉีดยาอินสุลินแบบดั้งเดิมโดยใช้แถบสี r2r 49
169 2O16: การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนา r2r 48
170 2O17: แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 29
171 2O17: แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 49
172 2O18: การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารีนในโรงพยาบาลพนา r2r 50
173 2O19: ศึกษาผลของการเยี่ยมบ้านแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายใต้ข้อตกลงร่วมกันต่อคุณภาพ r2r 48
174 2O20: รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 50
175 PC1: การพัฒนาแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา r2r 46
176 PC2: การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) r2r 54
177 PC3: การเปรียบเทียบต้นทุนของการใช้ยาฉีดอินซูลินแบบปากกาและอินซูลินแบบใช้ไซริงค์ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที r2r 51
178 PC4: การพัฒนาคุณภาพการตรวจเสมหะในผู้ป่วยสงสัยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค ด้วยกล้องจุลทรรศน์ โรงพยาบาลลืออ r2r 49
179 PC5: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย STEMI r2r 45
180 PC6: LEAN การชี้บ่งน้ำหนักผู้ป่วย กลุ่มภารกิจด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ r2r 46
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 9 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249