top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ r2r 43
22 ความรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบ r2r 36
23 ผลของการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานเขตตำบลดอนเมย r2r 34
24 ประสิทธิผลของการวัดความดันโลหิตที่บ้านและลดอาหารเค็มต่อการลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ โรงพยาบ r2r 32
25 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน r2r 54
26 การให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้าและการนวดเท้าด้วยตนเองต่อสภาวะเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินท r2r 39
27 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่พึ่งอินซูลินในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม r2r 37
28 รายงานการสอบสวนเฉพาะรายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก บ้านจิกดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำ r2r 32
29 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอเ r2r 35
30 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยที่มีภาว r2r 38
31 ผลลัพธ์ของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ด้วย “สหายอ่อนหวาน” r2r 44
32 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบ r2r 41
33 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้ป่วยและภาคีเครือข่ายโรง r2r 43
34 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในตัวแ r2r 37
35 ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร r2r 37
36 ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เราทำความดีด้วยหัวใจ r2r 37
37 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีโดยชมรมผ r2r 34
38 การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ บ้านโคกพระ ม.3 ต.นาป่าแซง อ.ปท r2r 40
39 ผลของโปรแกรมการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว (อสค.) ในเขตรับผิ r2r 43
40 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชนยักษ์คุ r2r 40
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 2 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249