top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ r2r 69
22 ความรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบ r2r 68
23 ผลของการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานเขตตำบลดอนเมย r2r 61
24 ประสิทธิผลของการวัดความดันโลหิตที่บ้านและลดอาหารเค็มต่อการลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ โรงพยาบ r2r 57
25 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน r2r 78
26 การให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้าและการนวดเท้าด้วยตนเองต่อสภาวะเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินท r2r 73
27 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่พึ่งอินซูลินในเขตโรงพยาบาลส่งเสริม r2r 59
28 รายงานการสอบสวนเฉพาะรายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก บ้านจิกดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำ r2r 55
29 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอเ r2r 59
30 ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยที่มีภาว r2r 79
31 ผลลัพธ์ของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ด้วย “สหายอ่อนหวาน” r2r 80
32 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบ r2r 61
33 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้ป่วยและภาคีเครือข่ายโรง r2r 69
34 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในตัวแ r2r 55
35 ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร r2r 56
36 ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เราทำความดีด้วยหัวใจ r2r 64
37 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีโดยชมรมผ r2r 54
38 การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ บ้านโคกพระ ม.3 ต.นาป่าแซง อ.ปท r2r 86
39 ผลของโปรแกรมการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว (อสค.) ในเขตรับผิ r2r 67
40 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชนยักษ์คุ r2r 70
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 2 of 22

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249