top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 1O20: พฤติกรรมการใช้สารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในเขตรพ.สต.น้ำท่วม ต.เปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจ r2r 58
22 1O21: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกล r2r 62
23 1O22: การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับลิโดเคนร้อยละสิบในการส่องกล้องโพรงจมู r2r 59
24 1O23: การส่งเสริมการปฏิบัติของพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบในผู้ป่วยวิกฤ r2r 54
25 1O24: รูปแบบการดำเนินงานของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลปลาค r2r 60
26 1O25: พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดจากการทำงานในบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่ง r2r 61
27 1O26: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ r2r 54
28 1O27: พัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง r2r 51
29 2O1: ผลของการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการรายบุคคลแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน r2r 58
30 2O2: ผลของโปแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.โ r2r 62
31 2O3: การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนั r2r 57
32 2O4: ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและอุบัติการณ r2r 58
33 2O5: ผลของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอฟันชุมชน ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุตำบลหัวตะพาน อำเภอหั r2r 59
34 2O6: ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ.2ส. ต่อภาวะสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ โรงพ r2r 54
35 2O7: ประสบการณ์การเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ 2ส ของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานช r2r 59
36 2O8: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ r2r 52
37 2O9: โรงเรียนผู้สูงอายุนาผางโรงเรียนสร้างสุข 5 มิติ r2r 61
38 2O10: ผลของการใช้ยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดบวมเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารักษาในคลินิกผู้สูงอายุโ r2r 58
39 2O11: ความรู้การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน และการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในก r2r 54
40 2O12: ผลของการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดการติดเชื้อซ้ำในผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับหมู่บ้านในเขตรับผิ r2r 59
 
« StartPrev12345678910NextEnd »
Page 2 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249