top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


เอกสารงานวิจัย ( R2R )

 เอกสารงานวิจัย ( R2R )

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
301 ประสิทธิผลการส่งเสริมการรักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดด้วยเซียมซีความสุข r2r 54
302 การเสริมสร้างแรงจูงใจของการออกกำลังกายแบบฟ้อนนกกาบบัว ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะซึมเศร้า โร r2r 51
303 “กดจุด..หยุดเสพ” ผลของการให้คำปรึกษาในผู้เสพผู้ติดยาเสพติดร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนเท้าต่อพฤติกรรมการ r2r 54
304 “จัดระบบยา LASA ดี๊ดี ชีวีปลอดภัย” การพัฒนาระบบป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาจากกลุ่มยา ชื่อพ้องมองคล้า r2r 59
305 พัฒนาการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวต่อการลดระยะวันนอนของผู้ป่วยโรคเบาหวานในตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลป r2r 51
306 โครงการการจัดการปัญหายาเหลือใช้ในชุมชน โรงพยาบาล ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 59
307 การศึกษาการใช้ยา Metformin ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการทำงานของไตบกพร่อง r2r 50
308 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัยอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ r2r 53
309 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดน้ำหนักใน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปทุมราชวง r2r 51
310 การศึกษาผลของโครงการ “หนึ่งโครงการประเด็นปัญหาสุขภาพ” พัฒนารูปแบบการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอพนา จัง r2r 52
311 CQI เรื่อง การบำบัดด้วยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Problem Solving Therapy for Patient with Maj r2r 64
312 การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ r2r 56
313 การพัฒนาคุณภาพงานการให้ข้อมูลญาติผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะวิกฤตเพื่อลดความวิตกกังวล r2r 62
314 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดอำนาจเ r2r 59
315 ทดสอบ r2r Administrator 113
 
« StartPrev111213141516NextEnd »
Page 16 of 16

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249